Schoolregels

1. Mobiele telefoon
2. Pestprotocol
3. Klachtenregeling
 

1. Gebruik van een mobiel op school door de kinderen

De kinderen mogen een mobiel mee naar school nemen als dat noodzakelijk is.
Dit mobieltje is gedurende de les van 15:00 uur tot 17.30 uur uit. Het is de verantwoordelijkheid van de kinderen zelf als ze een mobiel mee naar school nemen dat wil zeggen de school kan nooit aansprakelijk worden gesteld bij verlies, schade en/of diefstal.
De kinderen mogen hem wel afgeven aan de leerkracht aan het begin van de les, maar ook dan is de school hier niet verantwoordelijk voor. 

2. Pesten 

Onze school kent een 2-tal uitgangspunten die belangrijk zijn voor onze identiteit:
  • Alle leerlingen zijn gelijkwaardig.
  • Wij respecteren ieders geloofsovertuiging of levensbeschouwing.
Hiermee proberen een een sfeer te scheppen op school waar een ieder zich fijn en zijn gemak voelt. Omdat de leerlingen van verschillende dagscholen komen waar verschillende regels worden gehanteerd, wordt aan het begin van het schooljaar en verder waar nodig, gewezen op hoe om te gaan met plagerijen voordat het pesten wordt.

Door respect voor elkaar te hebben en het accepteren van verschillen onderling, wordt pesten al grotendeels voorkomen. De leerkracht geeft hierin het voorbeeld. Toch kan het voorkomen dat er op DNS gepest wordt.

Een greep uit gebruikelijke omgangsregels die we van waarde vinden voor DNS:
  • Wees vriendelijk naar elkaar.
  • Acceptatie van verschillen; iedereen is anders.
  • Laat iedereen in zijn waarde.
  • Respecteer elkaars eigendommen.
  • Laat anderen meespelen zodat niemand zich buitengesloten voelt.
  • Stop! Houd op! Laat duidelijk merken dat je iets niet meer leuk vindt; praat erover met elkaar, vraag eventueel hulp aan de leerkracht
  • Zie je dat iemand wordt gepest? Meld het aan de leerkracht. Dat is geen klikken.
  • Help mee de sfeer zo te krijgen dat iedereen zich veilig voelt.
In het geval van verregaande plagerijen / pesten, zal de leerkracht de leerlingen met elkaar in gesprek laten gaan. Zonder een oordeel te vellen zal de leerkracht mediator zijn en iedere partij aan het woord laten. Door te luisteren naar hoe de ander de situatie heeft beleefd, krijgen de leerlingen inzicht in wat er is gebeurd en hoe hun actie bij de ander over kwam. De leerlingen krijgen de gelegenheid gemeende excuses aan te bieden en/of afspraken te maken die ze zelf formuleren. De leerkracht vraagt of er afspraken gemaakt moeten worden, maar zal ze niet voorzeggen. De oplossing moet vanuit de leerlingen zelf komen. Soms kan er wat meer bedenktijd nodig zijn. Een les kan in principe (voor deze leerlingen) niet verder gaan voordat het probleem is opgelost.
 
De leerkracht zal de ouders op de hoogte stellen van het gebeuren en vragen naar mogelijke redenen van het gedrag.

3. Klachtenregeling

Onze school heeft een klachtenregeling. Wanneer u een klacht heeft over de school of over een medewerker van de school dan kunt u hiervan gebruik maken.
Uitgangspunt van de klachtenregeling is dat klachten, problemen, vragen en dergelijke in eerste instantie worden aangekaart bij diegene die direct met de kwestie te maken heeft. Een ouder met bijvoorbeeld een klacht over (het lesgeven van) een leerkracht, neemt hierover eerst contact op met de desbetreffende leerkracht. Wanneer dit niet tot een bevredigende oplossing leidt, kan contact worden opgenomen met de directeur. Hiermee wordt voorkomen dat de positie van de leerkracht (of diens gezag in de klas) wordt ondermijnd.

Bij een klacht wordt altijd een stappenplan gevolg. Dat ziet er als volgt uit:

1. De ouders nemen de klacht rechtstreeks op met de leerkracht.
2. Vinden de ouders en/of de leerkracht geen bevredigende oplossing voor het probleem, dan wordt de directeur van de school ingeschakeld. Deze kan overigens ook al in de eerste stap bij de kwestie worden betrokken, maar alleen met instemming van beide partijen.
3. Indien ook na het overleg met de directeur de kwestie niet bevredigend kan worden opgelost, wordt de zaak voorgelegd aan het schoolbestuur. Dit zal in voortdurend overleg met de directeur de kwestie bezien, en proberen tot een goede oplossing te komen.

Ook kan worden besloten om de aan de school verbonden vertrouwenspersoon in te schakelen.
Deze zal in voortdurend overleg met alle betrokkenen nagaan of de klacht door bemiddeling bevredigend kan worden opgelost. Momenteel is Marieke Schreuder onze vertrouwenspersoon.
Tel: +27 (0)83 603 09 48

Mocht de aard van de klachtafhandeling in onderling overleg niet tot stand komen of heeft de afhandeling niet naar tevredenheid plaatsgevonden, dan wordt er een beroep gedaan op de Klachtenregeling Nederlands Onderwijs in het Buitenland.

Voor klachten die betrekking hebben op seksuele intimidatie kunt u ook terecht bij de speciaal hiervoor aangestelde vertrouwensinspecteur in Nederland. Voor Nederlandse scholen in het buitenland is dit het Centraal Meldpunt Vertrouwensinspecteurs: +31 76 5244477. U wordt via dit nummer doorgeschakeld naar het meldpunt. 

 

Nieuws van de Nederlandse School

Facebook

Powered by BasisOnline