Leerlingvolgsysteem

Om de ontwikkelingen van de leerlingen te volgen en vast te leggen maken wij gebruik van een zogenaamd "leerlingvolgsysteem". DNS maakt gebruik van Parnassys.
Op vaste tijden en/of na afloop van bepaalde onderwijsdelen worden de leerlingen getoetst en/of geobserveerd. De uitkomsten daarvan worden opgenomen in het systeem. Leerkrachten bekijken deze gegevens en gaan voor elk kind na of hij/zij de lesdoelen heeft bereikt.

Onderdeel van het leerlingvolgsysteem is het leerlingdossier, de map die van iedere leerling wordt bijgehouden. Daarin worden, behalve de resultaten van toetsen en observaties, gegevens opgenomen over de leerlingbesprekingen, gesprekken met ouders, speciale onderzoeken, handelingsplannen en de rapporten van de verschillende jaren.

Het leerlingdossier is alleen toegankelijk voor de groepsleerkracht en de directeur. Ook ouders kunnen op verzoek het leerlingdossier van hun kind inzien. Het dossier wordt niet alleen gebruikt om de ontwikkeling van het kind te volgen, maar bij een eventuele overgang naar een andere school worden gegevens gebruikt om de nieuwe school een zo goed mogelijk beeld van het kind te geven.

Let op: het leerlingdossier is eigendom van het bevoegd gezag van de school. Bij een overgang van een kind naar een andere school blijft het originele dossier op school, zodat daar bij navraag op een later tijdstip door de school op kan worden teruggevallen. De nieuwe school ontvangt naast het onderwijskundig rapport een kopie van de belangrijke stukken uit het dossier. De ouders worden hierover eerst geïnformeerd. 

Nieuws van de Nederlandse School

Facebook

Powered by BasisOnline