Kwaliteitszorg & Resultaten

Kwaliteitszorg

Onze school voert een actief kwaliteitsbeleid. De nadruk ligt daarbij op het leren door de kinderen en het onderwijs dat wij geven. Dit kwaliteitsbeleid leggen we telkens voor vier jaar vast in ons schoolplan.
 
Kwaliteitszorg is een continu proces op onze school; we bewaken actief onze kwaliteit, we behouden het goede, kijken wat beter kan en proberen die verbeteringen vast te houden.
  • Dit is o.a. georganiseerd door het gebruik van het leerlingvolgsysteem Parnassys, waar leerprocessen en -resultaten worden geanalyseerd. Uit deze analyses en uit observaties worden groepsplannen opgesteld en ingezet in het dagelijks handelen in het onderwijs. Op basis van de resultaten van de leerlingen kijken we of de kwaliteit van het onderwijsaanbod op peil blijft en of er voldoende voorzieningen zijn voor leerlingen met speciale onderwijsbehoeften.
  • Het team blijft zich bekwamen door het volgen van cursussen en opleidingen (online d.m.v. webinars, cursussen in Nederland via de NOB of een deskundige die scholing verzorgd in Zud-Afrika). Tijdens teamvergaderingen worden onderwijsinhoudelijke onderwerpen en processen, besproken en geëvalueerd.
  • Iedere drie jaar worden alle ouders naar hun mening over de kwaliteit van onze school (d.m.v. een enquête) gevraagd. De uitslagen worden geanalyseerd en gebruikt om een verbeterplan voor onze school te maken. Dit is het meerjarenplan; het schoolplan.

Resultaten

De Nederlandse Onderwijsinspectie heeft onze school in 2020 bezocht en was tevreden over wat ze gezien heeft. 
 
De inspectie beoordeelt de kwaliteit van het onderwijs op DNS als voldoende en goed. Sinds het laatste bezoek in 2016 is het de school gelukt om de onderwijskwaliteit vast te houden en verder te bouwen aan de schoolontwikkeling.

De Nederlandse school in Johannesburg/Pretoria heeft een professionele cultuur. Het hele team is bevoegd. We vinden de kwaliteitscultuur goed omdat op de school een ambitieus team, met elkaar, professioneel samenwerkt.
Bron: Inspectie van Onderwijs | Min. van Onderwijs | 2020

De Nederlandse Inspectie van het Onderwijs bevordert en beoordeelt de kwaliteit van het onderwijs in Nederland. Ook scholen in het buitenland die bij de NOB zijn aangesloten worden door een inspecteur iedere vier jaar bezocht. 

Wilt u meer weten over het Toezichtkader en Inspectierapporten van het Ministerie van Onderwijs dat zij heeft opgesteld voor Nederlands onderwijs in het buitenland?  ► klik hier

Leerlingresultaten

 Woordenschat: Gemiddeld scoren onze leerlingen lager dan de leerlingen in Nederland.
 Leesprestaties:   (AVI)
 
Gemiddeld komen onze AVI-scores overeen met de scores van leerlingen in het Nederlandse onderwijs. In de groepen 3 en 4 scoren onze leerlingen lager dan de leerlingen in Nederland, vanaf groep 5 wordt dit ingehaald en scoren we gemiddeld op hetzelfde niveau.
 Spelling         : Gemiddeld komen de scores overeen met leerlingen in Nederland.
Context: uitleg bij resultaten woordenschat;  
De woordenschat-score van onze leerlingen ligt gemiddeld lager dan bij leerlingen in Nederland. Als we dat cijfer uitsplitsen naar leerlingen die net uit Nederland arriveren en leerlingen die al langer in het buitenland wonen, en bovendien naar leerlingen van wie slechts een van de ouders Nederlands spreekt, zien we een ander beeld. Omdat er afgelopen jaren relatief veel leerlingen waren die al langere tijd in het buitenland wonen en er een aantal leerlingen was van wie maar een van de ouders Nederlands spreekt, heeft dit het beeld vertekend van de uitkomsten van ons woordenschat-onderwijs. Het blijft echter onze aandacht houden.

Focus

Combinatigegroepen veren een goede inspanning van onze leerkrachten en een grotere zelfstandigheid van onze leerlingen.
Het leerkrachtenteam is gekwalificeerd in het lesgeven in combinatieklassen. Met regelmaat zal in de teamvergaderingen het verloop worden besproken.

Voor de huidige planperiode blijft de school zich focussen op het goed volgen en analyseren van de resultaten van de leerlingen. Terugkoppeling van resultaten aan leerling en ouders en het vastleggen in bijbehorende leerlingvolgsystemen staat daarbij voorop. Wat we belangrijk vinden is dat elke leerkracht op elk moment in staat is aan te geven hoe het er met een leerling voor staat en welke acties er wel / of niet genomen moeten worden.

Ouderportaal en website BasisonlineDe Nederlandse School zag zich, door het dalend leerlingenaantal (economie ZA / expats die terugkeren), gedwongen om te blijven bezuinigen en zo goed mogelijk op de kosten te letten. Dit om er voor te zorgen dat het Nederlandse onderwijs in het buitenland betaalbaar blijft.
Het continueren van een hoge kwaliteit van onderwijs vinden we erg belangrijk. Ondanks alle bezuinigingen wil de Nederlandse School de communicatie met de ouders over de school en de resultaten van hun kinderen verder verbeteren. Het ouderportaal is daarbij de basis vanwaaruit we communiceren.

Tot slot blijft de school en het leerkrachtenteam zich inzetten om het leerstofaanbod en de manier van lesgeven zo goed mogelijk aan te passen aan de onderwijsbehoefte van de individuele leerlingen. Dit wordt mede vorm gegeven door vastgelegde groepsplannen voor taal, woordenschat en spelling.


 

Nieuws van de Nederlandse School

Facebook

Powered by BasisOnline